THẨM ĐỊNH

Mỗi dự án được FundGo cam kết đầu tư đều phải thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và khả năng đóng góp cho nền kinh tế - xã hội.

Mỗi dự án được FundGo cam kết đầu tư đều
phải thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và khả năng đóng góp cho nền kinh tế – xã hội.

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

Ý TƯỞNG
& ĐỊNH HƯỚNG

Ý TƯỞNG
&
ĐỊNH HƯỚNG

Tính khả thi và sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội

TIỀM NĂNG
TĂNG TRƯỞNG

Quy mô đầu tư, tiến độ triển khai, khả năng sinh lợi và tăng trưởng dài hạn

HỒ SƠ
& THỦ TỤC

HỒ SƠ
&
THỦ TỤC

Mức độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung hồ sơ pháp lý theo quy định

QUẢN LÝ
& VẬN HÀNH

QUẢN LÝ
&
VẬN HÀNH

Chất lượng đội ngũ, kế hoạch kinh doanh tổng thể, hiệu quả triển khai dự án

HỒ SƠ YÊU CẦU

HỒ SƠ YÊU CẦU

Văn bản đề nghị
thẩm định dự án

Thư yêu cầu Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo tiến hành thẩm định dự án

Giấy chứng nhận
đăng ký thành lập

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tính pháp lý của dự án / doanh nghiệp

Đề xuất chi tiết về
dự án / doanh nghiệp

Bao gồm ý tưởng chi tiết; sản phẩm dịch vụ cụ thể và kế hoạch triển khai; khách hàng mục tiêu; tổng hợp tài nguyên cần có như nguyên vật liệu, máy móc, nhà xưởng; kế hoạch tài chính và kinh doanh; v.v.

Giải trình về
các công nghệ,
kỹ thuật
được ứng dụng

Chi tiết về loại công nghệ và ứng dụng thực tế, lợi ích của việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, cải thiện hiệu quả hoạt động hoặc tối ưu trải nghiệm của khách hàng.

Báo cáo tài chính

Tối thiểu 2 năm gần nhất của dự án/doanh nghiệp hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, tổ chức tài chính hoặc đơn vị có thẩm quyền bảo lãnh về năng lực tài chính của dự án.

Kế hoạch kinh doanh
và tài chính của dự án

Kế hoạch marketing, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mục tiêu; kế hoạch quản lý, vận hành và tái đầu tư, v.v.

LIÊN HỆ THẨM ĐỊNH

FundGo luôn đồng hành cùng các
dự án tiềm năng và sẵn sàng hỗ trợ
cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo.

LIÊN HỆ THẨM ĐỊNH

FundGo luôn đồng hành cùng các dự án tiềm năng và sẵn sàng hỗ trợ cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo.

VI
Scroll to Top