CAPITAL ALLOCATION

FUNDGO follows the 5-3-2 rule in making investments to ensure capital preservation and optimize profits for the Fund's investors.

Line

50%

Sustainable portfolio

 • Including traditional and long-standing financial products such as stocks of Vietnamese leading enterprises; real estate, gold and precious metals, etc.
 • Long-term investment with stable interest rates and an investment term of 3 years or more for each project to exploit the highest value.

Chart

30%

Potential portfolio

 • Priority is given to projects of innovative tech startups and projects of digitizing traditional business models.
 • Profits are derived from the combination of digital asset investment and intellectual property exploitation, as well as provision of modern physical products and services.

Line

20%

Opportunistic portfolio

 • Focusing on intensive blockchain projects and digital assets.
 • FundGo’s highest yield portfolio with projects selected by leading experts in financial technology.

Line

TYPICAL PROJECTS

SUSTAINABLE POTENTIAL OPPORTUNISTIC
tts

SAMAKI POWER

Profits are derived from

 • The selling of medical products and distribution of medicine, pharmaceuticals and cosmeceuticals
 • Services of producing and processing medical products
tts

DELTA LABS

Profits are derived from

 • Technology development with independent projects owned by Delta Labs
 • Cooperating, processing and system building for enterprises and projects with blockchain ideas
tts

VIETNAMESE STOCKS

Profits are derived from

 • Stock trading with leading enterprises in Vietnam
 • Dividends paid to shareholders
tts

REAL ESTATE

Profits are derived from

 • Real estate projects, especially ones with sustainable ecosystems, associated with nature and environmental protection
 • Projects to provide accommodation for low-income people, aimed at community benefits
tts

LIVETRADE

Profits are derived from

 • Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Giá trị tích luỹ từ kho cổ phiếu Việt Nam của ứng dụng LiveTrade
 • Giá trị của các loại tài sản số phát hành từ mô hình DIPO độc quyền
tts

HANAGOLD

Profits are derived from

 • Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Giá trị tích luỹ của vàng dự trữ
 • Giá trị của các tài sản sở hữu trí tuệ như thiết kế trang sức, các tác phẩm vàng mỹ nghệ
tts

HESMAN LEGEND

Profits are derived from

 • Phiên bản trò chơi “Hesman Legend”
 • Hoạt động kinh doanh truyện tranh kỹ thuật số, vật phẩm thời trang, đồ chơi, v.v. được khai thác từ bản quyền thương mại của bộ truyện Dũng sĩ Hesman
 • Giá trị tích luỹ của tài sản số
tts

RUN TOGETHER

Profits are derived from

 • Hoạt động kinh doanh các loại sản phẩm thể thao như giày, trang phục, dụng cụ tập luyện, v.v..
 • Giá trị tích luỹ của tài sản số
tts

BAMI

Profits are derived from

 • Giá trị tích luỹ của tài sản số, NFT và lợi nhuận tự động từ việc gửi tiết kiệm tài sản số trên các nền tảng uy tín
 • Hoạt động cho vay sử dụng NFT làm tài sản đảm bảo
 • Giá trị của các tài sản sở hữu trí tuệ như thiết kế trang sức, các tác phẩm vàng mỹ nghệ
tts

TÀI SẢN SỐ KHÁC

Profits are derived from

 • Các loại tài sản số bền vững và đứng đầu thị trường như Bitcoin, Ethereum
 • Các dự án có tiềm năng tăng trưởng và khả năng ứng dụng thực tiễn về mặt công nghệ
 • Dự án có sự bảo trợ của các quỹ đầu tư và công ty hàng đầu thế giới
EN