TIẾN ĐỘ THẨM ĐỊNH

Đơn vị Tên dự án Thông tin dự án Tiến độ thực hiện Tình trạng
Toà nhà tài chính công nghệ FUNDGO Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
100%
Hoàn tất thẩm định
Toà nhà tài chính công nghệ FUNDGO 2 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 2
60%
Chưa đạt điều kiện
Toà nhà tài chính công nghệ FUNDGO 3 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 3
30%
Appraising
Toà nhà tài chính công nghệ FUNDGO 4 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 4
0%
Chưa thẩm định

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

Tìm kiếm cơ hội đầu tư theo các tiêu chí trong điều lệ

Phỏng vấn và trao đổi thông tin sơ bộ với các doanh nghiệp tiềm năng

Trao đổi điều kiện & tiến hành hợp tác đầu tư

Phân tích, đánh giá & thẩm định chi tiết dự án

Thực hiện các thủ tục pháp lý, ký kết hợp đồng, bổ nhiệm vào các Hội đồng quản trị và ban điều hành

Tiến hành đầu tư theo tiến độ

Quản lý danh mục đầu tư của FUNDGO

Thực hiện các danh mục mua bán cổ phần và chứng chỉ quỹ trên thị trường OTC và thoái vốn

VƯỜN ƯƠM

arrow left arrow right
EN